Fonksiyon Ve Görevleri

BAŞKANLIĞIN FONKSİYONLARI 

a) Stratejik Yönetim ve Planlama

 

          1) Misyon belirleme.

          2) Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma.

          3) Veri-analiz ve araştırma-geliştirme.

 

b) Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme

 

          1) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.

          2) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri

toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

          3) İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu 

değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

 

c) Yönetim Bilgi Sistemi

 

          1) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.

          2) Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.

          3) İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

 

d) Malî Hizmetler

 

          1) Bütçe ve performans programı.

          2) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama.

          3) İç kontrol.


BAŞKANLIĞIN GÖREVLERİ

 

Bütçe ve Performans Programı Birimi

Görevleri :

1.    Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.

2.    Bütçeyi Hazırlamak.

3.    Ayrıntılı harcama finansman programı hazırlamak.

4.    Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.                             

5.    Üst yönetici adına ödenek gönderme belgesi düzenlemek.

6.    Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek

7.    Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

8.    Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak.

9.    İdare faaliyetlerinin stratejik plan performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

10. İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.

11. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama

Görevleri:

1.    Genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek,

2.    Bütçe kesin hesabını hazırlamak,

3.    Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,

4.    Malî istatistikleri hazırlamak.

İç Kontrol;

Görevleri:

1.    İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

2.    İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak.

3.    Ön malî kontrol görevini yürütmek,

4.    Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.

Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Birimi
Görevleri :

1.    İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak.

2.    İdarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak.

3.    Stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.

4.    Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.

5.    İdare faaliyet raporunu hazırlamak.


Güncelleme : 19.09.2018 13:39:31